విద్యా విషయాలు

38.రెండు కనుబొమ్మల మధ్యనే ప్రక్రుతి యొక్క అణువు గమనముగా ఎందుకు మారును ?

స్థూలకథల యొక్క నిర్మాణములో కాలగర్భముల పరనడమున కాలములను రూపొందిస్తూ విషయ సంపుటి పరనడమున దారి మార్గములను నలుదిక్కుల యొక్క ప్రసారములలో వెలువరించడం జరిగెను.అలా స్థూలకథల ఆధారితంగా రూపొందించిన భూపొరలనే జన్మపుపొరలుగా రూపొందించుటద్వారా ఆ జన్మపుపొరలు శిరస్సు యొక్క మధ్యమ స్థానములో బ్రహ్మరంధ్రం చుట్టూ అమర్చడం జరిగెను.అన్ని కాలాల అనుభవ వెలికితీత పరనడమున ప్రస్తుతం మనము అనుభవంలో ఎక్కడ ఉన్నాము అని తెలియవలెనంటే 721 కాలాల అనుభవపూర్వక నడకంతయు కాల సమయస్థితి ప్రకారంగా నిరంతర దారుల అలవరికలలో కదిలాడుట ద్వారా అక్కడ నుంచి శ్వాస అంది మానవ యంత్రాంగ పరికరములోని జీవప్రామాణికములను కదిలించుటలో తోటి జీవస్థితి లింకుల బట్టి అనుభవం వెలుబడును.కాలక్రమ నడకలోని విషయసంపుటి యొక్క కోణపులోతు వివరణ,ఆ జన్మపర్యంతములోని తీగలు రెండునూ ఒక్కమారుగా కదులుతూపోతే మనస్సు అద్దములోని దారి ఎట్లు కదులునో జన్మపర్యంతపు పొరలోని తీగ అలవరికతో కూడుకోబడిన దారి అదే విధంగా కదులును.కనుక రెండు కనుబమ్మల మధ్య భాగంలో జ్ఞానేంద్రియాల ఏకంచేత తీగ అలవరిక శబ్ద ఆధారితంగాకదిలే విధానము,కదిలే విధానములో దృష్యము అలా శబ్దము,దృష్యము ఆధారంగా జీవ అలవరిక కదలడము,జీవము అనుభవములో కదులుట యందు నోటి మాటలు వెలువరింపబడును.తదననుగునంగా దారి అలవరిక పరనడమున స్పర్శ అందును.అలా రెండు కనుబమ్మల మధ్య జ్ఞానేంద్రియాల ఏకంచేతనే ఒకప్పటి మన అనుభవాన్ని ఏ జన్మపర్యంతముల పరనడమున అనుభవం పోసుకున్నామో అదే జన్మములోనికి ప్రయాణితం చేయవలెనంటే రెండు కనుబమ్మల మధ్యనే సాగును.

Download PDF Now