విద్యా విషయాలు

24. మనస్సు :

స్థూలకథ ఆధారితంగా జీవనాడి అలవరికలో మొదటగా కాలగర్భం రూపొందింపబడెను.కాల గర్భం యొక్క అనుసారికములో తీగలు రూపొందింపబడి విషయసంపుటి లోనికి చేరుకోబడి కోణాల వివరణాయుత విషయ అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులు అని,అలా దారులు అలవడుతూ పోవుటలో కాలగర్భం నుంచి కాలం రూపొందింపబడుతు వచ్చును.ఒకటవ స్థూలకథ యొక్క ఆథారితంగా దారులు ఎంతవరకు వెలువరింపబడెనో అంతవరకే కాలం రూపొందిపబడును.అలా 721 స్థూలకథల యొక్క ఆథారితంగా 721 కాలగర్బాల యందు కాలం రూపొందింపబడుతు పోయెను.ఒక్కొక్క కాలంలోవెలువరింపబడిన అనుభవపూర్వకమైన దారులను బట్టి నలుదిక్కులు రూపొందింపబడుతు పోయెను. అలా 721 విషయసంపుటితో కూడుకోబడిన దారులు అలవడుతు పోవుటలో నలుదిక్కులు పూర్తి కాబడెను.అలా ఒక్కొక్క కాలానుభవములో ఏర్పడిన దారులు బాహ్యప్రసారితంగా మారుతు వచ్చును. ఈ రకంగా స్థూలకథల యొక్క ఆథారితంగా ఒక్కొక్కకాలానుభవము,ఆ కాలానుభవ పరనడుమున స్థూలతొడు గు రూపొందింపబడుతు పోయెను.ఒక్కొక్క కాలానుభవ వెలికితీత పరనడుమున జీవ అనుభవమంతా వెలికి వచ్చెను.అలా అన్ని కాలాల అనుభవ పూర్వక నడకలో వెలికి రావుట ద్వారా అన్ని కాలాలు ఏక కాలంలో ప్రయాణించడం అనేది జరిగేను.అపుడు ఆ యొక్క అనుభవ పూర్వక దారులలో మానవయంత్రాంగ పరికరములోని జీవప్రమాణికమును కదిలించుటలో తోటి జీవస్థితికి తోటిజీవస్థితికి నాభిలో లింకులు కూర్చి తెరరంఘముపై ఆడించబడుట ద్వారా లింకుల అలవరికలోనే జీవప్రమాణికము కదులును.కావున అది మనస్సు అద్దపు దారులను బట్టే జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణిక మును కదిలించుట ద్వారా మనస్సును బట్టి కదిలే మానవయంత్రాంగ పరికరము.

Download PDF Now