స్థూల వివరణ

72.)ఒక్కొక్కరక పువ్వులలో వెలుబడే శబ్దాలు?

sthoolavivarana

స్థూలవివరణల నడుమున మొదలు వివరణ అన్నదే తీగ.ఆ తరువాత తీగల అల్లికలలో వివరణ నడక అన్నది ఆ స్థూలరసద్రావకాలతో ఆ తీగల నిర్మాణము గావింపబడును అనుటలో మొక్క ఆరంభదశ నుంచి ఫల,పుష్ప నిర్వహణల వరకు స్థూలవివరణలే వర్తించును.అలా స్త్రీ పురుష రసద్రావకాల మిళితములో ఆ రెండు జీవప్రామాణికములను జీవింపచేయుటలో వెలుబడే వికశింపుల నడుమున అనేక పుష్పముల చెట్లు ఆ స్థూలవివరణల పరనడుమున స్థూలరసద్రావకాలలో పుట్టుకొచ్చెను.కావున పువ్వులు అన్నవి స్థూలరసద్రావకాల నడుమున ఆ రెండు జీవప్రామాణికములు కలసి జీవించుటలో వెలుబడే వికశింపును మొదులు మొగ్గగా ఆ తరువాత ఒక్కొక్క వికశింపునకు ఒక రెక్క అన్నటుల ఆ ద్రావకాలను రెక్కలతో కూడుకోబడిన పొరలలాగా నిర్మితం చేయునది ప్రకృతి యొక్క అణువు కాబట్టి ఆ రెక్కలు అన్నవి ఏరక స్థూలరసద్రావకాలతో పొరగా నిర్మితం చేయడం అన్నది జరిగెనో ఆ ద్రావకాలలో వెలువరింపబడే శబ్దాలను పట్టిన ప్రకృతి యొక్క అణువు ఆ రెక్కలోనే నిల్వరింపబడియుండును.కావున రెక్కను కదిపితే అది శబ్దనిర్వహణలో లోశబ్దపూరితములో కదులును.అలా ఒక పువ్వుకుగాన ఎన్నిరెక్కలు వెలువరింపబడుతాయో రెక్కరెక్కలో శబ్దఅలవరిక పట్టిన ప్రకృతి యొక్క అణువులు నిల్వరింపబడును. కాబట్టి పువ్వు అలవరికలోని రెక్కలు శబ్దనిర్వహణలో కదులు విధానమును బట్టి అదే శబ్దములతో నిల్వరింపబడి బాహ్యపుపొరపైన బాహ్యపుశబ్దాలు కదులును.