స్థూల వివరణ

20.జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు కదలకుండా ఆగిపోయిన యెడల ప్రేవు అలవరిక పదార్థాన్ని పిప్పిచేయక ఎలా వదిలెయ్యను?

sthoolavivarana

స్థూలతొడుగులలో అమర్చబడిన 30 మూరల ప్రేవు అనుసారికము జీవప్రమాణికము తోటి జీవస్థితి లింకులతో కూడుకోబడి తీగల అల్లికలతో కూడుకోబడిన దారులలో కదలగ కదలగ జీవించడము అలా జీవించగా జీవించగా అనుభవం అన్నది వెలుబడును.జీవములు తోటి జీవములతో కూడుకోబడి లింకుల దారులలో కదులుటలో అలవరచిన ఆకలి దప్పికలు అది ఏలననగా జీవములు తోటి జీవములతో కూడుకోబడి జీవించగా జీవితము చప్పగా,తియ్యగా ఉండును అని అనుటలో అలా జీవించుటలోనే వెలుబడే వాటిని తిరిగి ఆకలి దప్పికలుగా అలవరచడము అన్నది జరిగెను.కావున ఏఏ దారుల అలవరికలలో జీవస్థితి ప్రమాణికములు కదులునున్నవో ఆయా దారులకు గాను ఏఏ తిండితీర్థములు వెలువరింపబడునో కాలము నిర్దేశించును.ఆరకంగా మూడుపూట్ల భోజనార్థిని కల్గించడము అన్నది జరిగెను.కావున జీవ ప్రమాణికములు తోటి జీవములతో కూడుకోబడి సరివివరణాత్మకంగా కదిలే విధానమును బట్టి ప్రేవులోని నాడులు కదిలి పదార్థాన్ని పిప్పిచేయును.ఒకవేళ జీవస్థితి ప్రమాణికములు సరివివరణాత్మకంగా కదలని పక్షంన ఎంతమేర కదులునో అంతమేర మాత్రమే పిప్పిచేయును.