స్థూల వివరణ

47.)ఒక్కొక్క అడుగు స్థిరస్థితి అనుభవాల్ని బట్టి బాహ్యంలో కూడ అడుగు లోతులు అలబడుతు వచ్చుటలో వాటికి తగ్గట్టుగా కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలకు లింకులు అలవరుస్తు పోబడుట?

sthoolavivarana

721 కాలక్రమదారులు అని అనుటలో స్త్రీ కోణపువివరణలు అయిన,పురుష కోణపువివరణలు అయిన అదేవిధంగా భార్య కోణపువివరణలు,భర్త కోణపువివరణలు అన్నట్లు ఒక్కొక్క కాలము యందు ఒక్కొక్క కోణవివరణలను అలవరుస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను.కావున స్త్రీ అనే పదమునకు ఒక్కొక్క కాలములో అమర్చిన స్త్రీ కోణాలను బట్టి ఒక కాలము తరువాత ఒక కాలము ఎలా కదులునో అదేరకంగా స్త్రీ కోణవివరణలు కూడ ఒకటి తరువాత ఒకటి కదులుతు పోవును.అప్పుడే ఒక్కొక్క కోణమునకు గాన ఒక అడుగు అన్నటుల అడుగుల లోతులు అలబడుటలో స్త్రీ అనే పదమునకు అర్థం అందవస్తు పోవును.అదేవిధంగా మిగిత పదనిర్వహణలకు కూడ ఆరకంగానే కర్ణభేరి పొరలను కూడ ఒక్కొక్క కాలానుగుణంగా అమరుస్తు పోవడము జరిగెను.కావున లోతుగా తమ అనుభవములో తాము లోతుగా వినగల్గునట్లు ఒక్కొక్క కోణమునకు ఒక శబ్దగ్రంధిక అన్నటుల ఒకటి తరువాత ఒకటిగా శబ్దగ్రంధికలు అలవరుస్తు పోబడెను.ఇది అంతయు కాలక్రమదారులలో మరియు స్థూలతొడుగు నిర్వహణలో సాగెను.ఆ తరువాత స్థూలతొడుగులలోని జీవస్థితి యొక్క ప్రమాణికములు ఆ కాలక్రమదారులలో జీవించడము,అలా జీవించగా జీవించగా అనుభవం వెలుబడుటలో ఆ అనుభవాల్ని స్థూలతొడుగు పైభాగ అలవరికలలో ప్రదర్శన అవుటలో ఒక్కొక్క కాలక్రమ అనుభవాల్ని బట్టి బాహ్యానుభవలోతులు అలబడుతు వచ్చెను.కావున బాహ్యానుభవలోతుకు కర్ణభేరి శబ్దగ్రంధికలకు లింకులు అలవరచడము జరిగెను.ఎందుచేతననగా ఒక స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములు సంభాషిస్తే ఇంకొక స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికములు వినునట్లు వాళ్ళ ఇరువురికి నడుమున బాహ్యపుపొరలు నిల్వరింపబడెను కావున.