స్థూల వివరణ

33.మొట్టమొదటిగా కాలక్రమములో అలవరిచిన కోణపులోతు దారి అలవరిక ప్రకారంగా శబ్దము దృష్య ఆధారంగా స్థూలతొడుగులోని జీవప్రమాణికము ఎలా కదులును?

sthoolavivarana

శబ్దము: ఒక్కొక్క కాలక్రమ కోణపులోతుల తీగలు మరియు తీగల అల్లికల దారులలో స్థూలతొడుగులో ప్రథమనాడి పరనడుమున అదే వివరణతో కూడుకోబడిన కణకదలిక సారాంశయుతతీగ అల్లికలో జీవస్థితి ప్రమాణికములను కదిలించి జీవింపచేయుటకు ఒక్కొక్క కోణపు తీగ ఏ రసద్రావకాలతో తయారుగావింపబడే ఆ రసద్రావకాలలో నిల్వరింపబడిన శబ్దాలను శబ్ద పుట్టుకలకే కారణమైన ప్రాకృతిక మండలము నుంచి వెలువరింపచేసి ఏ ఏ కోణానికి ఆ కోణ శబ్దము అన్నట్టు కోణపుతీగ చుట్టు అమర్చడం జరిగెను.కావున ఒక్కొక్క కోణపులోతుకు గాను ఒక శబ్దగ్రంధికను పొరలో అమరుస్తు వచ్చెను.అవియే కర్ణభేరి పొరలు అనెదము.ఆరకంగా 721 కాలక్రమదారులు అని అనుటలో నాల్గు కోణాలు కలిసి ఒక వివరణాయుత విషయఅల్లికతో కూడుకోబడిన దారిగా కదులుటలో కర్ణభేరి పొరలను లింకులుగా అలవరిచిన ఒక్కొక్క కోణపుతీగకు ఒక శబ్దగ్రంధిక అన్నటుల నాల్గు కోణాలకు గాను నాల్గు శబ్దగ్రంధికలను అలవరచడం జరిగెను.ఆరకంగా చూస్తే ఒక కోణపు వివరణల నడుమున ఒకటవ కాలక్రమదారులు,రెండవ కోణపు వివరణల నడుమున రెండవ కాలక్రమదారులు అలా కోణపులోతుల వివరణలు పెరుగుతు పోవును.దానిని బట్టియే ఒక్కొక్క కాలక్రమదారులకు గాను ఒక కర్ణభేరి పొరను మరియు ఆ పొరలో ఒక్కొక్క కోణపుతీగ అలవరిక శబ్దము గ్రంధికలోనికి ప్రవేశించేటట్లుగా శబ్దస్థితి యొక్క గ్రంధికను అమర్చడం జరిగెను.అంతే కాకుండా ఒక స్థూలతొడుగు యందే స్త్రీ నాడీమండలమును బట్టి స్త్రీతొడుగుగా,పురుష నాడీమండలమును బట్టి పురుషతొడుగుగా నాల్గు వయస్సు ప్రమాణికము తొడుగు ప్రమాణికము నాడీమండల లింకులను బట్టి పెరుగుతు వచ్చును.ఎందుచేతననగా ఒక్కొక్క నాడీమండలమునకు ఒక్కొక్క పాత్రపోషణ వర్తింపబడును. కావున ఎడమవైపు స్త్రీ నాడీమండల లింకుల పాత్రపోషణలను బట్టి ఎడమచెవి అనుటలో అందున కర్ణభేరిలో స్త్రీ బాల్యము,యుక్తము,కౌమారం,వృద్ధాప్యంల యందు ఆంతరంఘికతీగ,ఆంతరంఘికతీగల అల్లికల లోతులను బట్టి కర్ణభేరి పొరలలో స్త్రీ కోణపు నడకలకు తగ్గట్టుగా శబ్దస్థితి గ్రంధికలను అమరుస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను.కుడివైపు పురుష నాడీమండల లింకులను బట్టి కుడివైపు చెవి అనుటలో అందులో కర్ణభేరి యందు పురుషస్థితి యొక్క నాల్గు వయస్సుప్రమాణికముల లింకులను కోణపులోతుల తీగలను బట్టి కర్ణభేరి పొరలకు శబ్దగ్రంధికలను అలవరుస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను.ఆరకంగా రెండు చెవుల యందు కర్ణభేరిల శబ్దగ్రంధికలను అలవరుస్తు పోబడటము అన్నది జరిగెను.